C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Административен секретар /Длъжностно лице по защита на данните/

 

 • Приема и докладва жалби, сигнали и предложения до председателя.
 • Организира приема на граждани от председателя на съда.
 • Събира, обработва и съхранява кадровите досиета.
 • Организира стажа на стажант - юристите, като води картотека и лични досиета на всички стажанти.
 • Поддържа библиотеката на съда.
 • Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи и изходящи от съда, които не се отнасят до образуваните дела, като ги подрежда в канцеларски дела по реда и при условията, утвърдени с индивидуалната номенклатура на делата в съответния съд.
 • Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях.

Административен секретар

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Трети етаж

Тел: 0610/51 545; Факс: 0610/51 562

Главен счетоводител

 

 • Анализира финансовото състояние на съда.
 • Подпомага административния ръководител на съда за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково - материалните ценности.
 • Осъществява осчетоводяването на всички приходи и разходи извършени в процеса на дейността на съда.
 • Определя реда за документооборота на счетоводните книжа - съставяне, оформяне, съхранение в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
 • Изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда, плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите, вещите лица, съдебните заседатели и свидетелите.
 • Разработва проект за годишния бюджет на съда.
 • Завежда, приключва и отчита бюджетните и набирателната сметка на съда.
 • Води на отчет движимото и недвижимо имущество на съда.
 • Осъществява материално - техническото снабдяване на съда с инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане.

Главен счетоводител

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Трети етаж

Тел: 0610/51 544

Регистратура

 

Работно време с граждани:

- от 08.40 до 17.00 часа (от Понеделник до Петък, без прекъсване на обяд)
- Почивни дни (Събота и Неделя)

 

Регистратура

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Първи етаж

Тел: 0610/51 554; Факс: 0610/51 562

E-mail: rs_pavlikeni@abv.bg

Гражданско деловодство

 

Работно време с граждани:

- от 08.40 до 17.00 часа (от Понеделник до Петък, без прекъсване на обяд)
- Почивни дни (Събота и Неделя)

 

 • Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.
 • При поискване се дава информация за движението на делата - дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението.
 • На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване.
 • Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.
 • В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.
 • В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.

Делата се предоставят за четене в обособено за целта помещение към деловодството на съда.

 

Деловодител

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Първи етаж

Тел: 0610/51 555; Факс: 0610/51 562

E-mail: grd.rs.pavlikeni@abv.bg

Наказателно деловодство

 

Работно време с граждани:

- от 08.40 до 17.00 часа (от Понеделник до Петък, без прекъсване на обяд)
- Почивни дни (Събота и Неделя)

 

 • Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела.
 • При поискване се дава информация за движението на делата - дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.
 • На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях.
 • Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.
 • В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.
 • В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.

Делата се предоставят за четене в обособено за целта помещение към деловодството на съда.

 

Деловодител

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Първи етаж

Тел: 0610/51 556; Факс: 0610/51 562

E-mail: nd.rs.pavlikeni@abv.bg

Съдебно - изпълнителна служба

 

Работно време с граждани:

- от 08.40 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 часа (от Понеделник до Петък)
- Почивни дни (Събота и Неделя)

E-mail: sis.rspavlikeni@gmail.com

 • Образува и съхранява изпълнителните дела.
 • Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото.
 • Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно - изпълнителното деловодство.

 

Кирил ГАЛИЗОВ

Държавен съдебен изпълнител

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Втори етаж

0610/51 551

sis.rspavlikeni@gmail.com

Деловодител

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Втори етаж

Тел: 0610/51 552

sis.rspavlikeni@gmail.com

Съдебни секретари

 

В канцеларията се съхраняват насрочените дела и се получава информация свързана с тях.

 

Съдебни секретари

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Трети етаж

Тел: 0610/51 546; 0610/51 547

Бюро съдимост

 

Работно време с граждани:

- от 08.40 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа (от Понеделник до Петък)
- Почивни дни (Събота и Неделя)

 

Издават се свидетелства за съдимост, след подаване на попълнени документи и документ за платена държавна такса. Държавната такса може да бъде внесена във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд гр. Павликени или чрез ПОС терминалното устройство инсталирано в служба "Бюро съдимост".

Документите се подават в деловодството на съда - "Бюро съдимост" и са, както следва:

  • Надлежно попълнено заявление (бланка на заявление, може да получите в Деловодството на съда, безплатно);
  • Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
  • Документ за платена държавна такса: 5,00 лв. за Свидетелство за съдимост.
  • Изрично писменно пълномощно (когато се издава за съпруг, брат, сестра, низходящи и възходящи роднини);
  • Изрично нотариално заверено пълномощно (когато се издава за други лица);
  • Документ за съдебна реабилитация;
  • Документ за платена глоба;

Бюро съдимост

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Първи етаж

Тел: 0610/51 557

Бюро призовки

 

Работно време с граждани:

- от 11.00 до 12.00 часа (от Понеделник до Петък)
- Почивни дни (Събота и Неделя)

 

Призовкари

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Първи етаж

Тел: 0610/51 559

Архив

 

В архива:

 • се дават справки, издават се преписи, удостоверения, изпълнителни листи и др. по архивни дела;
 • предоставят се за четене на страните и пълномощниците им архивни дела;
 • се съхраняват дела, чието разглеждане от съда е приключило с влязъл в сила съдебен акт, не по-рано от шест месеца от приключването им, както и съдебните книги за предходни години.

Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Правилника за администрация на съдилищата.

Делата се предоставят за четене в обособено за целта помещение към деловодството на съда.

 

Съдебен Архивар

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Първи етаж

Системен администратор

Системен администратор

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Втори етаж

Тел: 0610/51 550

Други

Охрана

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Първи етаж

Работник поддръжка

5200 Павликени, ул."Атанас Хаджиславчев" № 8, Втори етаж

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация