C C C C A+ A A- X

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ В РАЙОНЕН СЪД – ПАВЛИКЕНИ

Дата на публикуване 11 март 2024 Последна редакция 11 април 2024 Новини Отпечатай

Всички кандидати, допуснати до участие във втори етап на конкурса "Съдебен секретар" в Районен съд – Павликени /съгласно заповед № РД-10-65 от 09.04.2024 г. на ЗА Адм. ръководител - Председател на Районен съд Павликени/, следва да се явят на 09.05.2024 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в сградата на Съдебна палата град Павликени за провеждане на втори етап от конкурса.

Указва на кандидатите, че във връзка с проверката идентичността на документите следва да се явят не по-късно от 12.45 часа на 09.05.2024 г. в сградата на Съдебна палата град Павликени и да представят документ за самоличност.

Препис - извлечение от Протокол от 11.04.2024 г., относно допуснатите кандидати за участие във втори етап на конкурса "Съдебен секретар" в Районен съд – Павликени


PAЙOHEH CЪД - ПABЛИKEHИ

OБЯBЯBA КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“

/на основание Заповед № РД-10-47/06.03.2024 г., на Административния ръководител – Председател на Районен съд – Павликени/

 

І. Кратко описание на длъжността

Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делата протоколи от съдебни заседания; изготвя писма до различни институции в изпълнение на разпорежданията на съда, подготвя формуляри, графици и др. документи, изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и административния секретар.

 

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността
 • да е пълнолетен български гражданин, да има завършено средно образование, да не е поставен под запрещение, да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не е лишен по съответен ред от право да заема такава длъжност, да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в ПАС, в Класификатора по чл. 341, ал. 1 от ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност, да не са на лице обстоятелствата по чл.137 от ПАС, във вр. с чл.107а от КТ.

 

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността „Съдебен секретар ":
 • отлична машинописна правоспособност или компютърна грамотност;
 • отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel, умения за работа със стандартно офис-оборудване;
 • отлични познания и умения за оформяне на писма, удостоверения и други;
 • лични делови качества - отговорност, лоялност, инициативност, организационни умения, способност за работа под напрежение, умения за намиране на решение на нестандартни проблеми и ситуации, умения за изразяване на информация - писмено и устно, умения за контакт с граждани и за работа в екип;
 • мотивация за работа в съдебната система;
 • познания относно нормативната уредба на Съдебната власт – ЗСВ, Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебните служители.

 

Предимства: наличие на oпит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези на длъжността „съдебен секретар".

Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт: 1122,00 лева.

 

ІІІ. Начин на провеждане на подбора

- три етапа: допускане пo документи; проверка на грамотност и умения - писмен изпит и изпълнение на задача с компютър - тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС, Етичен кодекс на съдебните служители/, Закон за националния архивен фонд и за проверка на знанията по правопис, граматика и практическа задача /бързина на писане/ писане под диктовка и вярно изписване, за проверка на компютърна грамотност за работа с текстообработващи програми, умения за водене на кореспонденция, работа с офис-техника; събеседване.

 

ІV. Необходими документи за участие в подбора:

Писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурс, към кoeтo се прилага:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография /СV/;
 • заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • съгласие за обработка на лични данни;
 • копие oт документи, удостоверяващи придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;
 • свидетелство за съдимост за работа в съдебната система;
 • медицинско свидетелство за работа;
 • медицинско свидетелство от психиатър, че лицето е психично здраво;
 • декларация /по образец/ по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
 • декларация /по образец/ по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

 

Забележка:

 1. Копията на документите трябва да бъдат саморъчно заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето.
 2. Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които удостоверяват притежавана квалификация и умения, относими към обявената за заемане длъжност.

 

Образците на документите и длъжностната характеристика ще са на разположение в служба „Регистратура“ и на интернет-страницата на съда. За допълнителна информация тел. 0610/51545.

 • Заявление за участие в конкурс - doc, pdf
 • Декларация - Защита на личните данни - doc, pdf
 • Декларация по чл.340а, ал.1 от ЗСВ - doc, pdf
 • Декларация по чл.340а, ал.2 от ЗСВ - doc, pdf
 • Образец на автобиография - doc
 • Длъжностна характеристика - pdf
 • Обява конкурс - pdf

 

Документите се подават в сградата на Районен съд - Павликени, адрес: гр. Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев" № 8, първи етаж - регистратура, всеки работен ден oт 8,30 ч. - 17,00 часа до 09.04.2024г. /вторник/ вкл.

Телефон за контакти: 0610/51545.

Подробна информация на интернет адрес: https://pavlikeni-rs.justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация